BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

49*** GRAMATIKA

……..Dėmesio! Yra naujas pratimas - PRATIMĖLIS 2.  Atlik jį.
………..Dėmesio! Pateikiau PRATIMĖLĮ 3. Atlik ir jį.

18** NOSINĖS BALSĖS žodžio gale (papildomas)

Apie tai rašiau 17** pačioje pradžioje. Čia noriu pateikti dar kelis atvejus.
1.ĮVARDŽIUOTINĖS formos. Įvardžiai, būdvardžiai ir  skaitvardžiai gali turėti įvardžiuotines formas, kai prie jų pridėsime įvardžius jis, ji.
Įvardžiuotinis būdvardis: geras+jis - gerasis,  gera+ji  - geroji.
Įvardžiuotinis įvardis:  manas+jis - manasis,  mana+ji - manoji.
Įvardžiuotinis skaitvardis: pirmas+jis - pirmasis,  pirma+ji - pirmoji.

Išlinksniuosiu įvardžiuotinį būdvardį
Vienaskaita ……………………………………….Daugiskaita
V.gerasis,      geroji                       gerieji,         gerosios.
K.gerojo,      gerosios                   gerųjų (ir vyr, ir moter. gim.).
N.gerajam,   gerajai                      geriesiems, gerosioms.
G.gerąjį,       gerąją ………………………..geruosius,   gerąsias.
Įn.geruoju,    gerąja                       geraisiais,    gerosiomis.
Vt.gerajame, gerojoje                   geruosiuoe, gerosiose.

2. SANGRĄŽINIAI DAIKTAVARDŽIAI
Daiktavardis, gavęs sangrąžos dalelytę  si (is),  virsta sangrąžiniu.

Pvz.: prausimas, skutimas, šukavimas + si - prausimasis, skutimasis,
……….šukavimasis (čia si virsta is).
Vienaskaita……………… Daugiskaita
V.prausimasis              prausimaisi
K.prausimosi                prausimųsi
N.prausimuisi
G.prausimąsi

3.Nosinės balsės VEIKSMAŽODŽIO gale.
Mes turėjome nosine 5-se linksniuojamose kalbos dalyse, o čia veiksmažodis! (nelinksniuojamas, o asmenuojamas)
Veiksmažodžiai  turi tris nuosakos: Tiesioginė, Liepiamoji ir Tariamoji.
Tariamoji nuosaka III-me asmeny turi nosinių:
Aš eičiau,  tu eitum,  jis,ji eitų.
Pvz.: Jis tikrai ateitų, jei koja neskaudėtų;  Aš skrisčiau ir jis skristų, jei sparnus turėtų; Jei visi gerai mokėtų, tai egzaminą išlaikytų ir laimingi būtų.

PRATIMĖLIS 1.
Daug klaidų daroma vartojant įvardžiuotines formas.Parašyk čia duodamus sakinius be klaidų.   Perspėju: neparašyk nosinių  N.(kam?) ir Vt,(kame?) linksniuose!!
Surašyk žodžius su padėtomis, kur reikia, nosinėmis.
Pirmajam mokiniui - dovana. Nuskyniau baltaja rožę ir padovanojau tau. Šiandien jau atėjo beveik didžiuju potvynių laikas. Senajame sode pražydo obelis. Raudonasias rožes dovanoju vėl tau. Labai džiaugiuos puikiaja gėle. Didžiajame kare žuvo daug žmonių. O koks kvapas žaliuju pievų! Aukštajai eglei suskaudo liemuo. Visada švenčiu didžiasias šventes. Ilgai prisiminsiu pirmaja šauniaja pamoką. Su pirmaja pergale!

PRATIMĖLIS 2.
ą ir ę tik esamajame laike.
Nurašyk žodžius ir  įrašyk juose  ą arba a ir ę arba  e. (žiūr. 17** įrašą).
Lauke š-la. Greitai užš-ls upės ir ežerai. Jurgio kūdra dar ne visai užš-lusi. Bet gerai š-lant užš-lti gali. Tik gerai įš-lus ledui, jis nebepavojingas. Ir vakar š-lo, ir šiandien š-la; ir pusdienį  pabuvus lauke, žiūrėk, jau veidai b-la ir ima b-lti, vadinas, perš-lai - dumk į kambarį. Matai, kai žmogus perš-la, pab-la, ima gl-žti, sugl-žta, t.y. suglemba, parkrinta ir…neduok die, g-sta.  Na, kam taip pesimistiškai, geriau pasigrožėkim, kai vakaro žara g-sta. Jau laužas užg-so. Blogiau, kai kamuoja neg-stąs skausmas, pvz., danties. O jei, žmogau, sakai, kad užg-so paskutinė viltis - esi  pesimistas. O būna ir baltų?  Na, žiū, pavasaris, barstyk tr-šas (nepatr-ši, neturėsi), nes ir kaimynas jau tr-šia ir vakar, mačiau, jis tr-šė. Juk be tr-šos ir derlius m-žta. O rankos nuo darbų kartais nuš-šta, ir mūsų valia išt-žta.
Pastabėlė. šitame pratime yra įsimaišę ir žodžiai su nosinėm šaknyje iš 17** įrašo  a,ę,į taisyklės (pasižiūrėk).

PRATIMĖLIS 3.
ą,  ę,  į,  ų kaitaliojasi su  an,  en,  in,  un
Išrašyk žodžius tokia tvarka:   1.kąsti - kanda,
Vienas nori k-sti, kitas jau ir (k…)da. Reikia dalgį gal-sti (ga…da). Sunku skausmą k-sti )k…čia). Malonu šventes šv-sti, ir žmonės šv…čia). Nesk-sk, brol, geriau plauk, bet vienas nusk…do). Vienas brolis sp-stus pelėms sp…dė, antras rankom gaudė, o trečias ruošės į urvą l-sti (l…do). Beje, antras bandė visą procesą reoriškai pagr-sti (pagr…dė). Nemalonu purvą nuo batų gr-sti, bet vienas (gr…dė). Jonė bandė laišką si-sti ir (pasi…tė) draugui. Negražu sk-sti, bet (apsk…dė).

7 - ni  pagrindiniai žodžiai:  Kartą prie  -žuolo priėjo ž-sis, už  -sos paėmė -sotį ir turguje pardavė. Gudri?  Arkliui uždeda ž-slus. Puodą kabina ant v-šo, o l-šis  - tai gaubtas stiklas. Ar žinojai?

———————-  *  *  *  ——————-
Ar dar norėtumėt mišrų tekstelį iš visų trijų taisyklių?
Ar nepamiršite pakomentuoti ir, jei kas nors patiko, paspausti patiko.

Rodyk draugams

50 *** NOSINĖS balsės - L e n t e l ė

NOSINĖS BALSĖS RAIDĖS, RAŠOMOS SU UODEGĖLE (nosinis- pro nosies tuštumą einantis balsas)Tai raidės, turinčios išnykusio nosinumo pažymėjimą – ą, ę, į, ų.

Nosinių balsių rašyba

1.  ą, ę .. rašomos žodžio šaknyje, kai ir be kirčio tariamos ilgai ( ir tik e s a m a j a m e laike) -

šąla, bąla, sąla, glęžta, gęsta, tręšta, tęžta, mąžta, šąšta. Jų yra ir daugiau: glęra, gvęra klęra, skąra, žabąla …

2... ą, ę, į .. rašoma, kai giminiškų žodžių šaknyje jos kaitaliojasi tarpusavyje –

mąstyti, drįsti, grįžti, tįsti, rąžytis, tręšti

mįslė,….. drąsa, grąža,  tęsti,  įsiręžti, trąša

………………………..gręžti,  tąsa (tįsoti - būti nusitęsusiam, tysoti- gulėti lovoje)

3... ą, ę, į, ų ,, rašoma, kai giminiškų žodžių šaknyje kaitaliojasi su an, en, in, un (kąsti-kanda, kęsti-kenčia, lįsti-lindo, siųsti-siunčia).

Įsidėmėti 7 žodžius: nosinės rašomos šaknyje, kai ir kirčiuotas, ir nekirčiuotas skiemuo tariamas ilgai -

ąžuolas, žąsis, ąsotis, ąsa, žąslai, lęšis, vąšas, ir dar: ląsta, ląstelė, Kęstutis, tęvas.

Nerašomos nosinės gresia, grasinti, nes čia kaitaliojasi ne ą, ę. į, o a, e, ėgraso, gresia, grėsė. Įsiminti: pasiryžta, įgrysta.

P a p i l d y m a s. Kad būtų aiškiau, duodu iš kiekvienos lentelės dalies po pavyzdį visų veiksmažodžio formų, kur rašomos nosinės balsės).
1. šąla, šalo, šaldavo, šals, šalk,  šalti.
2. drįsti, drįsta, drįso, drįsdavo, drįs, drįsk.
3. kąsti- kanda, kando, kąsdavo, kąs, kąsk

Rodyk draugams

21** Rožės

20** POMPĖJA

20** VEZUVIJAUS išsiveržimas.

VEZUVIJUS - vulkanas ITALIJOS pietuose, 22 km. nuo Neapolio. Aukštis  - 1277 m., kraterio gylis  - 30 m. skersmuo - 700 m. Vezuvijus veržėsi daug kartų (nuo 472 iki 1944 m. -12 kartų). Baisiausias išsiveržimas įvyko 79 m. rugpjūčio 24 d., kai lavos upės ir pelenei palaidojo POMPĖJĄ, HERKULANUMO ir Stabijos miestus. Pagal metraštininko pranešimą, 79 m. rugpjūčio 24 . įvyko žemės drebėjimas (tai buvo ryte) ir po to(vėlų vakarą) sekė milžiniškas [News Bridgepix nuotr.]   Vezuvijaus viršūnės  s p r o g i m a s tuojau  prasidėjo baisūs išsiveržimai: pasipylė pelenai, karšta  lava, nuolaužos, nuožmus karštis. Žmones užklupo karšto oro banga, jiems nepakako laiko (taip nustatė mokslininkai) netgi rankų pakelti prie veido saugantis nuo karščio, jie duso nuodinguose fosforo garuose. juos užliejo pelenai ir lava. Atėjus  rytui, Pompėja (ir kiti du miestai) atsidūrė  po 4-9 m. pelenų ir vulkaninio purvo sluoksniu. Manoma, kad iš 20.000 gyventojų žuvo 2.000 (buvo atkasti). Įdomus faktas, kad tos dienos ryte staiga visuose šuliniuose dingo vanduo, bet gyventojai į tai neatkreipė reikiamo dėmesio. 1748 m. pradėta kasinėti Pompėja. Beje, 1599 m. kažkoks architektas slapta rausė kanalą Pompėjoje, bet greitai pasitraukė ir buvo užmirštas.  Dabar atkasta 60 proc. antikinio miesto.

Atkasti svarbiausi griuvėsiai: Darėninės šventyklos, Miesto sienos su 8 vartais, Apolono, Jupiterio ir Vapusiano šventyklos, Nolano vartai, Termų (viešųjų pirčių) liekanos, 2 turgai, teatrų, odeono (dengtas statinys koncertams) griuvėsiai. Atkasti gyvenamieji namai, daug vyninių, parduotuvių, skulptūrų, mozaikų. Už miesto rasta nekropolio (senovės laidojimo kompleksas) vieta. Atkasta  palestra - sen. Graikijos gimnastikos mokykla (atvira imtynių aikštė, bėgimo takas, gimnastikos salė, baseinas (12-13 metų berniukams skirta.   Kaip matom, tai gerai sukomplektuota mokykla!

Kasinėjimai parodė, kaip pompėjiečiai (romėnai) gyveno. Jie mėgo prabangą, mėgo puoštis, namai buvo išpuošti tapyba ir skulptūromis. Užmiesčiuose atkastos vilos, skirtos poilsiui. Netoli miesto rastas 1.000 kv. m. viešbutis. Apie turtuolių namus byloja ir jų pavadinimai: Aukso veršio namas. Čia buvo iš aukso nulietas veršis. Auksinio Amūro namas  turėjo puošniai įrengtą miegamąjį. Sidabrinės nakties namas. Čia Vezuvijaus išsiveržimo metu buvo švenčiamos vestuvės. Vestuvių puotoje žuvo visi dalyviai.
FAUNO  namas -turtuolio namas. ………………………………………………………………………………………………………….. Matome atriumą - tai svarbiausioji (II a. pr. Kr.) sen. romėnų gyvenamojo namo patalpa su viršutiniu apšvietimu, marmurinės grindys. Romėnai ir Pompėjos gyventojai atskirai svečių kambario neturėjo, tačiau visi pompėjiečiai turėjo maudymosi kambarius, paprastai jie būdavo šalia miegamojo. Po Vezuvijaus įšsiveržimo atriumuose paliktos brangenybių skrynios. Namas  buvo pavadintas Fauno vardu, nes, matome, centre, baseinėlyje,  stovėjo  Fauno statulėlė ant paaukštinimo. Faunas - sen. romėnų laukų, kalnų ir miškų dievas, piemenų ir kaimenių globėjas. Jo garbei buvo švenčiamos faunalijų šventės. Faunas buvo vaizduojamas  nedidelio ūgio su barzda ir lapų vainiku ant galvos , gausumo ragu ar lazda rankoje bei ožio kojomis ir kailiu, permestu per  pečius. Čia, matyt, yra kambarinis faulas. Ar jis išgelbėjo namo šeimininkus?

Skaičiau išrašą iš “Salve Italija” , kad Diomedo viloje kasinėjant rasti šeimininko  (išlaisvinto vergo)  ir jo vergo griaučiai. Ponas žieduotoje rankoje laikė raktą ir didelę pinigų sumą. Dar 18 kūnų rasta rūsiuose.
Paskaičiuota, kad galėjo pasitraukti iš miesto apie 75 -95 proc. gyventojų. o koks jų tolimesnis likimas? Truputį  pakasinėjus miesto tolimesnius pakraščius, rasta itin daug kūnų, matyt, tai bėgliai, užklupti Vezuvijaus išsiveržimo.

Turtingo namas.  Centre, kaip paprastai, yra baseinėlis, sienose freskų likučiai. O ant to stalelio, matyt, stovėjo kažkokia statulėlė.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Turtingo namas. Sienose matome freskas. Ir gana įdomus faktas - centre stovi židinys su kaminu. Ar šeimininkai mėgo šilumą, ar tik pasimėgavimas šiluma, ar dėl fasono. ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Turtingo namo sienose dar neblogai matomos freskos. Gražus  k i e m e l i s su originaliais augalais, kurie išauginti iš Pompėjoje  atrastų 2000 metų senumo sėklų. Kiemelio pakraštyje, matėme, padaryti įgilinimai (vagelės) lyg kanalizacija vandeniui nubėgti. O vanduo į visus Pompėjos šulinius ateidavo iš kalnų švininiuose
vamzdžiuose.

Puošnios kolonos. Kolonada rodo, kad tai buvęs svarbus pastatas.


FORUMAS
. Griuvėsiai su kolonada, bazilika, Apolono, Jupiterio šventyklos.   Sen Romoje - svarbiausioji miesto aikštė - politinio, prekybinio ir visuomeninio gyvenimo centras; cirko arena; turgavietė; teismo posėdžių vieta.  Tokias ir panašias funkcijas jis atliko ir Pompėjoje. Tolumoje matome ir VEZUVIJŲ - “dvikuprį” ugnikalnį. Kitoje nuotraukoje (pabaigoje) aiškiai matysime tą įlinkimą. ….;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Įdedu keletą taip vad. suakmenėjusių  Pompėjos gyventojų kūnų nuotraukų. Bet reikia pasakyti, kad po labai storu pelenų ir lavos sluoksniu jie nesuakmenėjo. bet visiškai sunyko. Tos atsiradusios tuštumos buvo užpildytos specialia medžiaga ir taip atkurta žmonių paskutinės akimirkos.

Muziejus - sandėlys. Matome, ramiai guli atkurtas kūnas (toiau -kūnai)., visiškai ramiai. Gal jį užtiko ta baisi karščio bangą, nuodingosios dujos, ir jis liko be sąmonės, ramus - tokį ir palaidojo Vezuvijaus pelnai ir lava.

Šitas, matome, ne guli, bet pasiruošęs pakilti, viena koja lyg nori atsispirti. Ranką pakėlęs  bando užsidengti nuo staiga užpuolusio karščio, pelenų, bet netenka sąmonės ir miršta.

Tas žmogus bando pasislėpti, nusisuka, bet likimas kaip ir visų, atsidūrusių tame pragare. ……………………………………………………………………..

O štai atkurtas vienos moteriškės-motinos lavonas. Ji, persigandusi Vezuvijaus išsiveržimo, viena ranka sugriebė vaiką, kita paspaudė po pažastim pinigų maišelį ir bėgo iš miesto, bet karšti pelenai  degino jai galvą, lindo į akis, už rūbų. Ji, kad atsikvėptų, atsiklaupė, susikūprino, vaikiuką užstojo savo krūtine,o ant pinigų maišelio padėjo savo galvą, bet čia pat užtroško, ir ją jau be sąmonės užliejo lava. Tokios pozos ji ir atkasta. |Pažiūrėkite,  paveikslėlyje-atviruke  ta sukniubusi moteris yra centre. Čia matote sudėtą  didelę grupę atkastų kūnų, įvairiausios pozos.

Prieš Vezųvijaus išsiveržimą Pompėjos miestą iš rytų ir vakarų skalavo jūros įlankos vandenys. Po išsiveržimo jūra trimis km pasitraukė nuo Pompėjos. Paveikslėlyje matote: Pompėja sausumoje.

Muziejuje prie durų  aukštelninkas apvirtęs, atkišęs dantis ir baisios agonijos kančiose suakmenėjęs šuo su grandine ant kaklo.  Gal šeimininkas, skubiai besitraukdamas, pamiršo šunį.
Daug suakmenėjusių (aiškinau tą išsireiškimą) lavonų, tik niekur nerasta suakmenėjusios katės ar žiurkės , matyt, jos nujautė nelaime ir laiku pabėgo iš Pompėjos. O žmonės net neatkreipė reikiamo dėmesio į staiga ištuštėjusius šulinius (aukščiau rašiau).

NEAPOLIS.   Nuo Neapolio per įlanką (apie 20 km.) matosi VEZUVIJUS.

Matome taip vadinamą dvikuprį Vezuvijų. Prieš išsiveržimą buvo viena viršūnė, o po išsivežimo susidarė dvi viršūnės. Vezuvijaus aukštis - 1277 m., kraterio gylis 30 m., skersmuo  - 700 m. 608 m. aukštyje  įsikūrusi vulkanologijos abservatorija. Papėdė tankiai gyvenama. Šviesi  kalno apačia boluoja - tai naujoji , dabartinė Pompėja. Žemutiniuose šlaituose miškai, sodai, vynuogynai. Nuožulnūs nutekėjusios lavos plotai yra nepaprastai derlingi. Paminėtina, kad iš čia išaugintų vynuogių gaminamas garsus vynas, dažnai minimas rašytojų ir poetų - “Lacryma Christi” (Kristaus ašaros).
Pasigrožėjome gražiu - bet ir piktu - Vezuvijumi.

…………………………….————— * * * —————–

Rodyk draugams

19** RUGSĖJO PIRMOJI

Su RUGSĖJO PIRMĄJA s v e i k i n u  moksleivius ir mokytojus!

GRAŽUs  MOKSLO  KELIAS.

Rodyk draugams

Dar tik ruduo, bet mus lauks ir graži žiemiška eglutė.
….

Rodyk draugams

16** TUNISAS

16** Tunisas. Druskos ežeras - ŠOT EL Jerid - Kur eini?

TUNISAS - tai įvairiaspalvė, didelių kontrastų šalis: šiaurėje žali slėniai. o pietuose Sacharos smėlio dykuma. Ir Džordžas Lukas Tunisą buvo pasirinkęs keleto epizodų filmavimui savo fantastiniam filmui :“Žvaigždžių karai”. Dykumoje buvo pristatyta keistų smėlio pastatų. Buvome su džipais nuvykę, matėme tuos fantastinius statinius.  Dar norisi paminėti El Džemo miestą, ten matėme puikiai atrodantį koliziejų, kuris geriau išsilaikęs nei  Romos koliziejus. Čia išlikę ir liūtų urvai, ir kambariai gladiatoriams pailsėti. Na. pasijodinėjome Sacharoje su kupranugariais.  Visa tai reiktų smulkiau aprašyti su nuotraukomis atskirame straipsnyje.

ŠIAME ĮRAŠE  rašysiu apie įžymųjį DRUSKOS ežerą.

T U N I S A S. Apytiksliai pieštame žemėlapyje matome Tunisą.

Jo kairėje (vakaruose) - Alžyras. o dešinėj

e (rytuose) - Viduržemio jūra ir Libija. Tuniso viduryje pažymėtas pailgas druskos ežeras. Reiktų tik kokius 5 km pratęsti ežerą į vakarus, ir jis pasiektų Alžyrą, ir tik pat pratęsti į rytus, ir jis pasiektų ir įsilietų į Viduržemio jūrą. Ežeras (20 km pločio ir 250 km ilgio) lyg  perkerta Tunisą pusiau.
O štai ŠOT El JERID druskos ežeras (apytikslis piešinys). Kaip matome, ežerą kerta du keliai.

Mes prie ežero atvykome ankstų rytą, kol dar vėsoka, nes dieną temperatūra siekia iki 50*C. Važiuodami keliu, nutiestu per ežerą, kažkur sustojome, pasipylėme iš autobuso ant kelio ir stebėjome tą gamtos stebuklą. Saulė (matome kairiau) dar vos pakilusi iš už ežero, o ęžero paviršiuje žaižaruoja įvairiaspalviai druskos klodai  balta, purpurinė, žalia - fantastiška. Čia beveik niekada nepamatysime vandens. o atspalvius teikia druska  su įvairių mineralų priemaiša.

Prieš nusileidžiant prie ežero vadovė perspėjo būti atsargiems. Ir ne veltui. Bevaikščiojant pakrante išgirdom vienos ekskursantės aiktelėjimą - įsmuko jos batelis į druską - nuotykis. Štai neužilg ir kitos batuko toks pat likimas. Bet kai kurie mūsiškiai, kaip matome, truputį pasklinda. Nuotraukoje matome padarytą druskos kalną.

O štai iš druskos sukurtas raitelis - dykumų     žirgas su arabu. Aš, matote, bandžiau jį paliesti ranka - aiškiai tikras. Panašių skulptūrų pakelėje esama ir daugiau.

Kaip sakoma, virš ežero tolumoje galima pamatyti pritrenkiančių miražų - gal koks burinis laivas klajoklis plaukia nepriplaukia ar lyg kupranugarių vilkstinė kažkur juoduoja…

Ir žvelgiame į pasakiško ežero druskos tolius, ir. rodos, girdime, kaip blaškosi po ežerą pasiklydęs karavanas, kuris, sakė, be vietinio vedlio kelio iš ežero platybių nebesurasdavęs. Ir, regis, pamatai karavaną, begrimztantį į ežero druskos klodus. Sakoma, kad praeityje tokių atsitikimų yra buvę.

Įsivaizduokime minutę  štai šitokio  karavano galimą anuomet tokį likimą.

Šitą tikrą karavaną , pamatęs Sacharos smėlynų  tolumoje, nufotografavau, kai tos pačios kelionės į Tunisą metu buvome išvykę, išjoję su kupranugariais į Sacharos dykumą ir suguldę poilsiui savo karavaną dykumos smėlynuose.(nuotrauką gali padidinti - paspausk ant jos)

Mums sakė, kad Antrojo pasaulinio karo metu (1941-1945), kai Šiaurės Afrikoje vokiečiai, kovodami su sąjungininkais (anglais ir amerikiečiais) , norėjo įsitvirtinti, buvo sugalvoję nutiesti kelią per ežerą. Bet bedirbat visa geležinė jų technika nugarmėjo į druskos ežerą. O tos idėjos autorius galėjo, manyčiau,  net būti itin sumanus tankų divizijos vadas generolas (vėliau feldmaršalas) Romelis. Priminsiu, kad 1944m. už prisidėjimą prie sąmokslo prieš Hitlerį, sąmokslui nepavykus, Hitleris leido Romeliui nusižudyti pasiųsdamas per du savo generolus jam dvi ciano nuodų ampules. O Ervinas Romelis buvo sumanus tankų divizijos vadas ir įdomus žmogus. Jis 1940 m. vadovavo 7-ajai Panzes tankų divizijai vokiečiams užimant Prancūziją. Sakoma, kad jis taip staigiai su tankais narstė Prancūzijoje, kad vokiečių karo vadovybė kartais net nebežinojo, kur yra jo tankai. Mėgo naudoti šoko taktiką ir greitais veiksmais sukeldavo net sumaištį priešo pusėje. Ir Afrikoje mėgo su savo tankų divizija vykdyti staigius išpuolius ir todėl vadintas išpuolių ekspertu. Žinoma, kad Ervinas Romelis buvo labai gerbiamas net ir sąjungininkų vadų už drąsą ir protą, buvo laikomas genealiu tankų vadu ir pramintas “dykumų lapinu”. Romelis buvo mėgiamas kareivių ir buvo žinomas kaip kilnus ir humaniškas karininkas. Pelnė ne vieną pergalę Šiaurės Afrikoje prieš sąjungininkus. Tačiau galiausiai sutelktos didžiulės  anglų ir amerikiečių pajėgas privertė Romelį trauktis ir pralaimėti.
—————   *  *  *   ————-

Tiems, kurie itin domisi paslaptingesniais kosminiais dalykais, įdedu dvi nuotraukas.

Pirmojoj matome druskos ežero pabaigą (prie Viduržemio jūros). ta pabaiga įkomponuota tarp trijų miestų: Al-Matwysh, El Hamms ir Ben Shilouf ir dviejų kelių - P15 ir P16.
Antrojoj nuotraukoje absoliučiai tiksliai toks pat vaizdas - tie patys trys miestai ir du kelia - P15 ir P16.   O kur dingo druskos ežeras, jo pabaiga?!
Na, nesakysiu, palauksiu JŪSŲ samprotavimų…

PASTABA.  Į kur dingo gali atsakyti ir ne Lietuvoje gyvenantys. Norėčiau, nes Lietuvoje gyvenantys galbūt ir nežino atsakymo. Užsieniečiai rašo atsakymą El.paštu: algirdasn@zebra.lt. Jų atsakymą, pagal pageidavimą, publikuosiu.

Rodyk draugams

15** KLAUSIMAI. ĮVYKIAI

15** ĮVYKIS. MONAKO KUNIGAIKŠTYSTĖ.  MONTE KARLAS

MONAKO KUNIGAIKŠTYSTĖ - valstybė prie viduržemio jūros, kaiminystėje Prancūzija. Šalies plotas - 1,91 km2.Tai viena mažiausių valstybių pasaulyje, tankiausiai apgyventa.MONAKO valstybė - tai miestas, kurį sudaro 4 dalys: Monakas, Monte Karlas (Monte Carlo su lošimo namais), La Kondaminas ir Fonvilis (iš jūros atkovota žemė). Iš italų kalbos Monte Carlo reiškia “Karolio kalnas” - pagal vieno princo  Karolio III vardą.

1267 m. respublikoje įsitvirtino Fransua Grimaldis ir jau 700 metų kaip kunigaikštystę valdo Grimaldžiai. Nuo 2005 metų šalį valdo Renė III sūnus - kunigaikštis Albertas II. 1865 m. Monte Karle atidaromi pirmieji  l o š i m o  namai (kazino-pnanc.). MONAKO Monte Karlas - Europos Las Vegasas.     Las Vegasas - garsiausi Amerikos lošimo namai. Tai kas nutiko legendiniame  Monte Karlo kazino, kai mes ten  lankėmės   su turistų grupe… Visa mūsų grupė, praėję ,sakyčiau, dvigubą uniformuotą sargybą ar priežiūrą, įėjome į kazino lošimų salę.  Iš karto, neatsiradus iš grupės norinčių, sėdau aš į lošimo kėdę. Pabandžiau laimę - įmečiau vieną prancūzišką franką (eurų dar nebuvo), tai kad pabiro į kažkokią metalinę dėžę tarškėdami, barškėdami frankai su tokiu užburiančiu triukšmu ir skambesiu…  Maniau, galbūt mažiausiai tūkstantis!  Vos nutilus entuziastingai puoliau abiem rankom semti iš dėžės frankus ir skaičiuoti - dvidešimt frankų, tiktai! Dalyvauti tokiuose garsiuose lošimo namuose, lošti ir išlošti (tegul ir nežymią sumelę) man, ne lošėjui, liko įsimintina visam laikui. Ir iki šiol girdžiu tą krentančių pinigų pašėlusį skambėjimą. Matyt, specialiai ten taip padaryta, norint pritraukti naują lošėją.

Monte Karlo kazino

Rodyk draugams

14. KLAUSIMAI, ĮVYKIAI

14**Pirmas.  KLAUSIMAI, NUTIKIMAI

1.Koks bokštas nuotraukoje, kur (valstybė, miestas) jis pastatytas?

2.Kas suprajektavo tą bokštą?
3.Kokiam įvykiui pažymėti pastatytas bokštas?
4.
Miesto gyventojai įvairiai vertino “geležinį  karkasą”. Labai neigiamai, su pasišlykštėjimu į bokštą žiūrėjo ir prancūzų rašytojas… Koks rašytojas?
5.
Po kelių savaičių po tos šventės atidarymo draugai rado rašytoją trečioje platformoje (pati viršūnė), restorane “Žiulis Vernas”, ir dėl to labai nusistebėjo. Į klausimą, kodėl iš viso rašytojas aplankė bokštą, kuris kelia jam tik pasišlykštėjimą, rašytojas atsakė… Ką atsakė rašytojas?
7.Kaip dabar paryžiečiai meiliai vadina bokštą?
8.Po šventės bokštas numatytas tuojau nugriauti. Kas išgelbėjo bokšto gyvybę, kad  jis stovi ir šiandien?

Laukiame atsakymų (numeruokite). Užsieniečiai lietuviai, ne Blog’o nariai, gali man rašyti adresu: algirdasn@zebra.lt

Jau beveik visiškai teisingai atsakyta (EL.paštu) į 1-5 klausimus. O į 7 ir 8-ą rašoma neteisingai, pvz.:  7 klaus. - geležine ledi,  8 kl. - televizijos antena.

TEISINGI a t s a k y m a i

1.Prancūzija, Paryžius, Eifelio bokštas.
2.Gustavas Eifelis.
3.Bokštas skirtas 1889 Pasaulinei parodai pažymėti.
4.Prancūzų rašytojas  Gi de Moposanas.
5.Čia būtent to vienintelė vieta, iš kurios nesimato bjaurybės.
7. Sena dama
8. Viršūnėje buvo įmontuota radijo antena, kuri labai gerai tarnavo ryšiams.

—————- ***** ————-

Toliau, 15**,   rašysiu  “Kas nutiko legendiniame Monte Karlo  k a z i n o”.

Rodyk draugams

13** NEPRIKLAUSOMYBĖ

SVEIKINU

KOVO 11 diena

LIETUVOS  NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA

…..

Mokytojas  Algirdas                 Ši dvidešimtmečio šventė galioja ………………………………………..  ……….. visus metus. Galimi sveikinimai.

Rodyk draugams