Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2011-08-03

47*** DALELYTĖ

Publikuota: Kita

47*** DALELYTĖ yra nekaitoma kalbos dalis, kuri teikia sakiniui arba jo dalims papildomų prasminių atspalvių.

DALELYTĖS: dar, gal, gi,  jau, juk, kažin, kuone, kone, net,   tik, tiktai, vėl, vien, vis, vos,  antai, ar, argi bene, bent, beveik,  ne, nebe, nebent,  nei, nė, nejaugi,  pat, štai, tarsi, tartum, tegu.
Dalelytėmis taip pat gali eiti žodeliai  bet, ir, ypač, lyg, per ir kt.

Dalelytės sakiniui arba jo dalims teikia, kaip minėjome, įvairių   a t s p a l v i ų.
Pavyzdžiui.  Palygink sakinius: Toli žaibavo   ir Toli vėl sužaibavo,   antrame sakiny dalelytė  vėl rodo, kad žaibai tikrai kartojasi.
Bene mažasis šunelis  ėmė loti -dalelytė  bene rodo abejojimą.
Net unguriai keletą kilometrų sausuma gali nukeliauti - nurodo išimtis.
Unguriai net keletą kilometrų gali nukeliauti.  (V.D.) - dll. net teikia nusistebėjimą.
Kiti pvz.: Nereikia medžių sodinti per tankiai. Keleiviai jau toli nukeliavo.  Tik Jurgio nebuvo klasėje.

DALELYČIŲ r a š y b a.   Įsimintina dalelyčių  ne, nebe,  gi,  vis,  per r a š y b ą.
* Dalelytės ne,  nebe rašoma  d r a u g e, kai suteikia žodžiui priešingą reikšmę.  Niekas šiandien nebedirba. Vadovėlis buvo nenaujas. Ten garsių kalbų nebegirdėti.
………………. rašoma  sk y r i u m,  kai rodo  prieštaravimą. Sutarėme ne žaisti,  o pailsėti palapinėse. Antanas jau nebe gimnazistas, o studentas.   Keliautojai nuarė ne važiuoti, o eiti pėstute.  Rūkas dar ne išsisklaidė, o tvyrojo kieme.
* Dalelytė gi su nekaitomais, vienskiemeniais žodžiais  rašoma   d r a u g e.  Pvz.:
dargi, kadgi, negi, netgi, argi, kaipgi., nagi.
…. su kaitomais, taip pat kelių skiemenų žodžiais  - s k y r i u m. Pvz.
kas gi,  ko gi,  kam gi,  ką gi,  kuo gi,  kame gi,  kada gi,  kodėl gi,  visuomet gi,  tau gi.
* IŠIMTYS: kadangi,  nejaugi. (rašome kartu, nors yra kelių skiemenų žodžiai).

Dalelytė gi gali būti vartojama dalelytės juk reikšme:   Gi pasakiau, ar negirdėjai? _ Juk pasakiau, ar negirdėjai?: Aš gi ne sportininkas - Juk aš ne sportininkas.

Dalelytė gi n e t i n k a   vartoti jungtuko  o reikšme:
Vakar lijo, gi šiandien šąla (klaidingai) - Vakar lijo, o šiandien šąla (teisingai).

* Dalelytė vis nuo kitų žodžių  visada rašoma  s k y r i u m.   Pvz. vis tiek,  vis taip pat,  vis, tiek daug,  vis vien,  vis dėlto,  vis skaito,  vis dirba.
Vis rašoma  k a r t u  tiktai su  dalelyte givisgi.   Pastaba: žodžio visgi geriau visai nevartoti. Jo vietoje vartokime   vis dėlto - siūlo pedagogas B.Kondratas  kn. “Mokomosios lietuvių kalbos taisyklės”.

* Dalelytės   tegu,  tegul nuo veiksmažodžių rašomos   s k y r i u m:  tegu kalba, tegul neša, tegu rašo.
O   te su veiksmažodžiais rašoma  k a r t u:   tekalba, teneša, terašo, tedirba, tebėga.
Kai  te nuo veiksmažodžio atskirta kitu žodžiu, ji rašoma   s k y r i u m: te pats neša, te jie rašo, te dar sėdi.

* Dalelytė   per visada rašoma   s k y r i u m    nuo kitų žodžių:   per aukštas,  per didelis,  per blogas, per brangus,  per daug,  per daug valgo,  per daug kalba,  per daug metų (praėjo nuo mūsų susitikimo).
Išimtis: pernelyg - pernelyg (per daug) didelė kaitra.

* Dalelytė ne.   ĮSIDĖMĖTI pagrindinį dalyką:ą 1
.1 1.
dll. ne rašoma  drauge, kai  žodžiams (daiktavardžiams, būdvardžiams, veiksmažodžiams,  jų formoms  ir būdvardiniams  prieveiksmiams)   suteikia   p r i e š i n g ą    reikšmę:
laimė - nelaimė,  geras - negeras,  dirba - nedirba,  dirbamas - nedirbamas,  gerai - negerai.
……..dll.  ne rašoma skyrium,   kai kam nors p r i e š t a r a u j am a:
Auksė jau ne abiturientė,  o studentė,  pasodinome ne raudonųjų. o baltųjų rožių,  ne davė, o patys ėmė,  ne sėdėdamas, o sportuodamas būsi sveikas,  Už rašinį gavo ne gerai, o patenkinamai.

* Kiti ne rašymo atvejai.  Dar rašoma drauge, kai:
1. be dll ne, neturi porų:  nenaudėlis (nauda),  neklaužada (klausyti),  netrukus (trukti).
2. kai dll. ne suteikia žodžiui naują reikšmę - tada drauge rašoma net su įvardžiais ir jų prieveiksmiais:  koks - nekoks (prastas), savas - nesavas (keistas),  kaip - nekaip (prastai), kas - nekas (blogas).
3. dll. ne kartu rašoma su būdvardžio ir prieveiksmio aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio formomis, kai žodis nelyginamajame laipsnyje turi priešdėlį  ne-: negražus - negražesnis, negražiausias; negražiai - negražiau, negražiausiai;   taip pat -negražiausia, negražiausiai.
4. dll ne rašoma drauge: nedaug,  nearti,  netoli,  netoliese.

* Dar rašoma  skyrium:
1. dll. ne nuo aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio būdvardžių ir prieveiksmių, kuriais pasakomas prieštaraujamasis lyginimas: Petras ne prastesnis mokinys už kitus.  Nukeliavau ne mažiau kaip tris km.
2. kai dll.  ne ką nors paneigiame: Ne žaisti čia susirinkome.  Ne alkani ir jie buvo.
3. Dll.  ne visada rašoma skyrium  nuo įvardžių ir skaitvardžių:  ne aš, ne tu,  ne mes,  ne toks,  ne visoks,  ne vienas. ne devyni, ne dešimt, ne šimtas,  ne pirmas.
4.  Dll. ne visada rašoma skyrium:  ne visada, ne visai, ne taip, ne ten,  ne dviese, ne vienaip, ne kitaip,   ne visuomet,  ne todėl,  ne pakeliui,  ne kasdien,  ne šiandien,  ne šįryt,    ne bet kaip,  ne iš lėto,  ne per daug,   ne laiku, ne namie,  ne vakar,   ne dabar,  ne itin,  ne staiga,  ne veltui  ir kt.

5. Dll, ne rašoma skyrium nuo prielinksnių:  ne dėl to,  ne palei sieną,  ne prie širdies,  ne be reikalo.
6.  Dll. ne rašoma skyrium nuo kitų dalelyčių:  dar ne,  ne tik,  ne vien,   ne vien tik,  ne vis,  vos ne.
7. Dll. ne rašoma skyrium, kai yra viduje samplaikinių įvardžių ir prieveiksmių:  kas ne kas,  koks ne koks,  kuris ne kuris,  kur ne kur,  kada ne kada,  kaip ne kaip,  vos ne vos.  Galima įsidėmėti: įvardžiai linksniuojami,  o prieveiksmiai nelinksniuojami.

PAPILDOMAI apie dalelyčių reikšmes. Štai du sakiniai:
1.Jau pražydo mano lelijos -  dll. jau nurodo atitinkamą pražydimo laiką.
2.Pražydo jau mano lelijos -  dėl dll. jau žmogus džiaugiasi, kad būtent jo (mano)  lelijos pražydo.
Matome, kad dll.  jau šiuose sakiniuose žymi skirtingas reikšmes ir atspalvius.

……….Kaip matote, gana daug yra dalelytės vartojimo atvejų;  gal vertėtų Jums juos nusirašyti, tada galėsite greitai pasitikrinti.

**** Labai įdomus psichologinis momentas: apie dalelytę daug  blogininkų skaitys, ir įdomu, kiek jų parašys komentarų - patiko , sunku, nepatiko, gana reikalinga žinoti, ačiū, gana neblogai, mažiausiai apie ją žinojau ir pan.   Taigi laukiu komentarų, o jų, atrodo, gal turėtų būti.

……….——-  *  *  *   ———

Patiko (0)


Atgal į: 47*** DALELYTĖ