BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

49*** GRAMATIKA

……..Dėmesio! Yra naujas pratimas - PRATIMĖLIS 2.  Atlik jį.
………..Dėmesio! Pateikiau PRATIMĖLĮ 3. Atlik ir jį.

18** NOSINĖS BALSĖS žodžio gale (papildomas)

Apie tai rašiau 17** pačioje pradžioje. Čia noriu pateikti dar kelis atvejus.
1.ĮVARDŽIUOTINĖS formos. Įvardžiai, būdvardžiai ir  skaitvardžiai gali turėti įvardžiuotines formas, kai prie jų pridėsime įvardžius jis, ji.
Įvardžiuotinis būdvardis: geras+jis - gerasis,  gera+ji  - geroji.
Įvardžiuotinis įvardis:  manas+jis - manasis,  mana+ji - manoji.
Įvardžiuotinis skaitvardis: pirmas+jis - pirmasis,  pirma+ji - pirmoji.

Išlinksniuosiu įvardžiuotinį būdvardį
Vienaskaita ……………………………………….Daugiskaita
V.gerasis,      geroji                       gerieji,         gerosios.
K.gerojo,      gerosios                   gerųjų (ir vyr, ir moter. gim.).
N.gerajam,   gerajai                      geriesiems, gerosioms.
G.gerąjį,       gerąją ………………………..geruosius,   gerąsias.
Įn.geruoju,    gerąja                       geraisiais,    gerosiomis.
Vt.gerajame, gerojoje                   geruosiuoe, gerosiose.

2. SANGRĄŽINIAI DAIKTAVARDŽIAI
Daiktavardis, gavęs sangrąžos dalelytę  si (is),  virsta sangrąžiniu.

Pvz.: prausimas, skutimas, šukavimas + si - prausimasis, skutimasis,
……….šukavimasis (čia si virsta is).
Vienaskaita……………… Daugiskaita
V.prausimasis              prausimaisi
K.prausimosi                prausimųsi
N.prausimuisi
G.prausimąsi

3.Nosinės balsės VEIKSMAŽODŽIO gale.
Mes turėjome nosine 5-se linksniuojamose kalbos dalyse, o čia veiksmažodis! (nelinksniuojamas, o asmenuojamas)
Veiksmažodžiai  turi tris nuosakos: Tiesioginė, Liepiamoji ir Tariamoji.
Tariamoji nuosaka III-me asmeny turi nosinių:
Aš eičiau,  tu eitum,  jis,ji eitų.
Pvz.: Jis tikrai ateitų, jei koja neskaudėtų;  Aš skrisčiau ir jis skristų, jei sparnus turėtų; Jei visi gerai mokėtų, tai egzaminą išlaikytų ir laimingi būtų.

PRATIMĖLIS 1.
Daug klaidų daroma vartojant įvardžiuotines formas.Parašyk čia duodamus sakinius be klaidų.   Perspėju: neparašyk nosinių  N.(kam?) ir Vt,(kame?) linksniuose!!
Surašyk žodžius su padėtomis, kur reikia, nosinėmis.
Pirmajam mokiniui - dovana. Nuskyniau baltaja rožę ir padovanojau tau. Šiandien jau atėjo beveik didžiuju potvynių laikas. Senajame sode pražydo obelis. Raudonasias rožes dovanoju vėl tau. Labai džiaugiuos puikiaja gėle. Didžiajame kare žuvo daug žmonių. O koks kvapas žaliuju pievų! Aukštajai eglei suskaudo liemuo. Visada švenčiu didžiasias šventes. Ilgai prisiminsiu pirmaja šauniaja pamoką. Su pirmaja pergale!

PRATIMĖLIS 2.
ą ir ę tik esamajame laike.
Nurašyk žodžius ir  įrašyk juose  ą arba a ir ę arba  e. (žiūr. 17** įrašą).
Lauke š-la. Greitai užš-ls upės ir ežerai. Jurgio kūdra dar ne visai užš-lusi. Bet gerai š-lant užš-lti gali. Tik gerai įš-lus ledui, jis nebepavojingas. Ir vakar š-lo, ir šiandien š-la; ir pusdienį  pabuvus lauke, žiūrėk, jau veidai b-la ir ima b-lti, vadinas, perš-lai - dumk į kambarį. Matai, kai žmogus perš-la, pab-la, ima gl-žti, sugl-žta, t.y. suglemba, parkrinta ir…neduok die, g-sta.  Na, kam taip pesimistiškai, geriau pasigrožėkim, kai vakaro žara g-sta. Jau laužas užg-so. Blogiau, kai kamuoja neg-stąs skausmas, pvz., danties. O jei, žmogau, sakai, kad užg-so paskutinė viltis - esi  pesimistas. O būna ir baltų?  Na, žiū, pavasaris, barstyk tr-šas (nepatr-ši, neturėsi), nes ir kaimynas jau tr-šia ir vakar, mačiau, jis tr-šė. Juk be tr-šos ir derlius m-žta. O rankos nuo darbų kartais nuš-šta, ir mūsų valia išt-žta.
Pastabėlė. šitame pratime yra įsimaišę ir žodžiai su nosinėm šaknyje iš 17** įrašo  a,ę,į taisyklės (pasižiūrėk).

PRATIMĖLIS 3.
ą,  ę,  į,  ų kaitaliojasi su  an,  en,  in,  un
Išrašyk žodžius tokia tvarka:   1.kąsti - kanda,
Vienas nori k-sti, kitas jau ir (k…)da. Reikia dalgį gal-sti (ga…da). Sunku skausmą k-sti )k…čia). Malonu šventes šv-sti, ir žmonės šv…čia). Nesk-sk, brol, geriau plauk, bet vienas nusk…do). Vienas brolis sp-stus pelėms sp…dė, antras rankom gaudė, o trečias ruošės į urvą l-sti (l…do). Beje, antras bandė visą procesą reoriškai pagr-sti (pagr…dė). Nemalonu purvą nuo batų gr-sti, bet vienas (gr…dė). Jonė bandė laišką si-sti ir (pasi…tė) draugui. Negražu sk-sti, bet (apsk…dė).

7 - ni  pagrindiniai žodžiai:  Kartą prie  -žuolo priėjo ž-sis, už  -sos paėmė -sotį ir turguje pardavė. Gudri?  Arkliui uždeda ž-slus. Puodą kabina ant v-šo, o l-šis  - tai gaubtas stiklas. Ar žinojai?

———————-  *  *  *  ——————-
Ar dar norėtumėt mišrų tekstelį iš visų trijų taisyklių?
Ar nepamiršite pakomentuoti ir, jei kas nors patiko, paspausti patiko.

Rodyk draugams

50 *** NOSINĖS balsės - L e n t e l ė

NOSINĖS BALSĖS RAIDĖS, RAŠOMOS SU UODEGĖLE (nosinis- pro nosies tuštumą einantis balsas)Tai raidės, turinčios išnykusio nosinumo pažymėjimą – ą, ę, į, ų.

Nosinių balsių rašyba

1.  ą, ę .. rašomos žodžio šaknyje, kai ir be kirčio tariamos ilgai ( ir tik e s a m a j a m e laike) -

šąla, bąla, sąla, glęžta, gęsta, tręšta, tęžta, mąžta, šąšta. Jų yra ir daugiau: glęra, gvęra klęra, skąra, žabąla …

2... ą, ę, į .. rašoma, kai giminiškų žodžių šaknyje jos kaitaliojasi tarpusavyje –

mąstyti, drįsti, grįžti, tįsti, rąžytis, tręšti

mįslė,….. drąsa, grąža,  tęsti,  įsiręžti, trąša

………………………..gręžti,  tąsa (tįsoti - būti nusitęsusiam, tysoti- gulėti lovoje)

3... ą, ę, į, ų ,, rašoma, kai giminiškų žodžių šaknyje kaitaliojasi su an, en, in, un (kąsti-kanda, kęsti-kenčia, lįsti-lindo, siųsti-siunčia).

Įsidėmėti 7 žodžius: nosinės rašomos šaknyje, kai ir kirčiuotas, ir nekirčiuotas skiemuo tariamas ilgai -

ąžuolas, žąsis, ąsotis, ąsa, žąslai, lęšis, vąšas, ir dar: ląsta, ląstelė, Kęstutis, tęvas.

Nerašomos nosinės gresia, grasinti, nes čia kaitaliojasi ne ą, ę. į, o a, e, ėgraso, gresia, grėsė. Įsiminti: pasiryžta, įgrysta.

P a p i l d y m a s. Kad būtų aiškiau, duodu iš kiekvienos lentelės dalies po pavyzdį visų veiksmažodžio formų, kur rašomos nosinės balsės).
1. šąla, šalo, šaldavo, šals, šalk,  šalti.
2. drįsti, drįsta, drįso, drįsdavo, drįs, drįsk.
3. kąsti- kanda, kando, kąsdavo, kąs, kąsk

Rodyk draugams

21** Rožės

20** POMPĖJA

20** VEZUVIJAUS išsiveržimas.

VEZUVIJUS - vulkanas ITALIJOS pietuose, 22 km. nuo Neapolio. Aukštis  - 1277 m., kraterio gylis  - 30 m. skersmuo - 700 m. Vezuvijus veržėsi daug kartų (nuo 472 iki 1944 m. -12 kartų). Baisiausias išsiveržimas įvyko 79 m. rugpjūčio 24 d., kai lavos upės ir pelenei palaidojo POMPĖJĄ, HERKULANUMO ir Stabijos miestus. Pagal metraštininko pranešimą, 79 m. rugpjūčio 24 . įvyko žemės drebėjimas (tai buvo ryte) ir po to(vėlų vakarą) sekė milžiniškas [News Bridgepix nuotr.]   Vezuvijaus viršūnės  s p r o g i m a s tuojau  prasidėjo baisūs išsiveržimai: pasipylė pelenai, karšta  lava, nuolaužos, nuožmus karštis. Žmones užklupo karšto oro banga, jiems nepakako laiko (taip nustatė mokslininkai) netgi rankų pakelti prie veido saugantis nuo karščio, jie duso nuodinguose fosforo garuose. juos užliejo pelenai ir lava. Atėjus  rytui, Pompėja (ir kiti du miestai) atsidūrė  po 4-9 m. pelenų ir vulkaninio purvo sluoksniu. Manoma, kad iš 20.000 gyventojų žuvo 2.000 (buvo atkasti). Įdomus faktas, kad tos dienos ryte staiga visuose šuliniuose dingo vanduo, bet gyventojai į tai neatkreipė reikiamo dėmesio. 1748 m. pradėta kasinėti Pompėja. Beje, 1599 m. kažkoks architektas slapta rausė kanalą Pompėjoje, bet greitai pasitraukė ir buvo užmirštas.  Dabar atkasta 60 proc. antikinio miesto.

Atkasti svarbiausi griuvėsiai: Darėninės šventyklos, Miesto sienos su 8 vartais, Apolono, Jupiterio ir Vapusiano šventyklos, Nolano vartai, Termų (viešųjų pirčių) liekanos, 2 turgai, teatrų, odeono (dengtas statinys koncertams) griuvėsiai. Atkasti gyvenamieji namai, daug vyninių, parduotuvių, skulptūrų, mozaikų. Už miesto rasta nekropolio (senovės laidojimo kompleksas) vieta. Atkasta  palestra - sen. Graikijos gimnastikos mokykla (atvira imtynių aikštė, bėgimo takas, gimnastikos salė, baseinas (12-13 metų berniukams skirta.   Kaip matom, tai gerai sukomplektuota mokykla!

Kasinėjimai parodė, kaip pompėjiečiai (romėnai) gyveno. Jie mėgo prabangą, mėgo puoštis, namai buvo išpuošti tapyba ir skulptūromis. Užmiesčiuose atkastos vilos, skirtos poilsiui. Netoli miesto rastas 1.000 kv. m. viešbutis. Apie turtuolių namus byloja ir jų pavadinimai: Aukso veršio namas. Čia buvo iš aukso nulietas veršis. Auksinio Amūro namas  turėjo puošniai įrengtą miegamąjį. Sidabrinės nakties namas. Čia Vezuvijaus išsiveržimo metu buvo švenčiamos vestuvės. Vestuvių puotoje žuvo visi dalyviai.
FAUNO  namas -turtuolio namas. ………………………………………………………………………………………………………….. Matome atriumą - tai svarbiausioji (II a. pr. Kr.) sen. romėnų gyvenamojo namo patalpa su viršutiniu apšvietimu, marmurinės grindys. Romėnai ir Pompėjos gyventojai atskirai svečių kambario neturėjo, tačiau visi pompėjiečiai turėjo maudymosi kambarius, paprastai jie būdavo šalia miegamojo. Po Vezuvijaus įšsiveržimo atriumuose paliktos brangenybių skrynios. Namas  buvo pavadintas Fauno vardu, nes, matome, centre, baseinėlyje,  stovėjo  Fauno statulėlė ant paaukštinimo. Faunas - sen. romėnų laukų, kalnų ir miškų dievas, piemenų ir kaimenių globėjas. Jo garbei buvo švenčiamos faunalijų šventės. Faunas buvo vaizduojamas  nedidelio ūgio su barzda ir lapų vainiku ant galvos , gausumo ragu ar lazda rankoje bei ožio kojomis ir kailiu, permestu per  pečius. Čia, matyt, yra kambarinis faulas. Ar jis išgelbėjo namo šeimininkus?

Skaičiau išrašą iš “Salve Italija” , kad Diomedo viloje kasinėjant rasti šeimininko  (išlaisvinto vergo)  ir jo vergo griaučiai. Ponas žieduotoje rankoje laikė raktą ir didelę pinigų sumą. Dar 18 kūnų rasta rūsiuose.
Paskaičiuota, kad galėjo pasitraukti iš miesto apie 75 -95 proc. gyventojų. o koks jų tolimesnis likimas? Truputį  pakasinėjus miesto tolimesnius pakraščius, rasta itin daug kūnų, matyt, tai bėgliai, užklupti Vezuvijaus išsiveržimo.

Turtingo namas.  Centre, kaip paprastai, yra baseinėlis, sienose freskų likučiai. O ant to stalelio, matyt, stovėjo kažkokia statulėlė.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Turtingo namas. Sienose matome freskas. Ir gana įdomus faktas - centre stovi židinys su kaminu. Ar šeimininkai mėgo šilumą, ar tik pasimėgavimas šiluma, ar dėl fasono. ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Turtingo namo sienose dar neblogai matomos freskos. Gražus  k i e m e l i s su originaliais augalais, kurie išauginti iš Pompėjoje  atrastų 2000 metų senumo sėklų. Kiemelio pakraštyje, matėme, padaryti įgilinimai (vagelės) lyg kanalizacija vandeniui nubėgti. O vanduo į visus Pompėjos šulinius ateidavo iš kalnų švininiuose
vamzdžiuose.

Puošnios kolonos. Kolonada rodo, kad tai buvęs svarbus pastatas.


FORUMAS
. Griuvėsiai su kolonada, bazilika, Apolono, Jupiterio šventyklos.   Sen Romoje - svarbiausioji miesto aikštė - politinio, prekybinio ir visuomeninio gyvenimo centras; cirko arena; turgavietė; teismo posėdžių vieta.  Tokias ir panašias funkcijas jis atliko ir Pompėjoje. Tolumoje matome ir VEZUVIJŲ - “dvikuprį” ugnikalnį. Kitoje nuotraukoje (pabaigoje) aiškiai matysime tą įlinkimą. ….;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Įdedu keletą taip vad. suakmenėjusių  Pompėjos gyventojų kūnų nuotraukų. Bet reikia pasakyti, kad po labai storu pelenų ir lavos sluoksniu jie nesuakmenėjo. bet visiškai sunyko. Tos atsiradusios tuštumos buvo užpildytos specialia medžiaga ir taip atkurta žmonių paskutinės akimirkos.

Muziejus - sandėlys. Matome, ramiai guli atkurtas kūnas (toiau -kūnai)., visiškai ramiai. Gal jį užtiko ta baisi karščio bangą, nuodingosios dujos, ir jis liko be sąmonės, ramus - tokį ir palaidojo Vezuvijaus pelnai ir lava.

Šitas, matome, ne guli, bet pasiruošęs pakilti, viena koja lyg nori atsispirti. Ranką pakėlęs  bando užsidengti nuo staiga užpuolusio karščio, pelenų, bet netenka sąmonės ir miršta.

Tas žmogus bando pasislėpti, nusisuka, bet likimas kaip ir visų, atsidūrusių tame pragare. ……………………………………………………………………..

O štai atkurtas vienos moteriškės-motinos lavonas. Ji, persigandusi Vezuvijaus išsiveržimo, viena ranka sugriebė vaiką, kita paspaudė po pažastim pinigų maišelį ir bėgo iš miesto, bet karšti pelenai  degino jai galvą, lindo į akis, už rūbų. Ji, kad atsikvėptų, atsiklaupė, susikūprino, vaikiuką užstojo savo krūtine,o ant pinigų maišelio padėjo savo galvą, bet čia pat užtroško, ir ją jau be sąmonės užliejo lava. Tokios pozos ji ir atkasta. |Pažiūrėkite,  paveikslėlyje-atviruke  ta sukniubusi moteris yra centre. Čia matote sudėtą  didelę grupę atkastų kūnų, įvairiausios pozos.

Prieš Vezųvijaus išsiveržimą Pompėjos miestą iš rytų ir vakarų skalavo jūros įlankos vandenys. Po išsiveržimo jūra trimis km pasitraukė nuo Pompėjos. Paveikslėlyje matote: Pompėja sausumoje.

Muziejuje prie durų  aukštelninkas apvirtęs, atkišęs dantis ir baisios agonijos kančiose suakmenėjęs šuo su grandine ant kaklo.  Gal šeimininkas, skubiai besitraukdamas, pamiršo šunį.
Daug suakmenėjusių (aiškinau tą išsireiškimą) lavonų, tik niekur nerasta suakmenėjusios katės ar žiurkės , matyt, jos nujautė nelaime ir laiku pabėgo iš Pompėjos. O žmonės net neatkreipė reikiamo dėmesio į staiga ištuštėjusius šulinius (aukščiau rašiau).

NEAPOLIS.   Nuo Neapolio per įlanką (apie 20 km.) matosi VEZUVIJUS.

Matome taip vadinamą dvikuprį Vezuvijų. Prieš išsiveržimą buvo viena viršūnė, o po išsivežimo susidarė dvi viršūnės. Vezuvijaus aukštis - 1277 m., kraterio gylis 30 m., skersmuo  - 700 m. 608 m. aukštyje  įsikūrusi vulkanologijos abservatorija. Papėdė tankiai gyvenama. Šviesi  kalno apačia boluoja - tai naujoji , dabartinė Pompėja. Žemutiniuose šlaituose miškai, sodai, vynuogynai. Nuožulnūs nutekėjusios lavos plotai yra nepaprastai derlingi. Paminėtina, kad iš čia išaugintų vynuogių gaminamas garsus vynas, dažnai minimas rašytojų ir poetų - “Lacryma Christi” (Kristaus ašaros).
Pasigrožėjome gražiu - bet ir piktu - Vezuvijumi.

…………………………….————— * * * —————–

Rodyk draugams

19** RUGSĖJO PIRMOJI

Su RUGSĖJO PIRMĄJA s v e i k i n u  moksleivius ir mokytojus!

GRAŽUs  MOKSLO  KELIAS.

Rodyk draugams