BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

17. BALTŲ TAUTOS IR GENTYS. ŽEMĖLAPIS

17. 11-16  Įrašų  a p ž v a l g a.

*Kodėl  mes vadinamės  baltai.

*Baltų genetinis ir antropologinis tipas.

Peržvalga. Savarankiškai:

*1-10 (išskyrus 3-čią) įrašai. Senoji EUROPA (jų dievai ir kt. unikali medžiaga.

*11-12 įr. Su III-ąja banga į S.Europą ateina baltai - mes

*13 įr. Baltų priešistoris. ŽEMĖLAPIS.

*14-16 įrašai. Mokslininkų darbai. Germanai ir Slavai - jų ekspansija į priešistorines  baltų žemes.

TAI KODĖL mes vadinamės  b a l t a i s ?  NES taip apibendrintai  v i e n u  žodžiu pasakome  “lietuviai, latviai, prūsai ir kt, gentys” O iš kur tas terminas?  ŠTAI  HERODOTAS, garsus gr.rašytojas  ( apie 484-425 pr.Kr.), vad. istorijos tėvu, mini, kad į šiaurę nuo skitų gyvena  neurai. Manoma, kad tai baltai. Kalb. K.BŪGA ir K. Jaunius baltus vadino aisčiais - terminas paimtas iš romėnų rašytojo  Kornelijaus TACITO veikalo “Germanija”, kur minima gentis, gyvenusi prie Svebų (Baltijos) jūros.  Vokiečių kalb. F.NESELMANAS  pirmą kartą pavadino baltų terminą 1845 m. Terminas  padarytas iš Baltijos jūros vardo.  Tas terminas visuotinai prigijo ir visur vartojamas. Beje, iki 1845m. buvo vartojamas terminas  aisčiai.

BALTŲ GENETINIS IR ANTROPOLOGINIS TIPAS. Paskutinis ledynmetis prasidėjo prieš 40 mln. metų, baigės prieš 10.000 metų.  Archeologiniais duomenimis, daugiausiai po paskutiniojo ledynmečio prie Baltijos įsikūrusių medžiotojų ir žvejų priklausė IX genetiniam (M173/M204mutacijos)  žmonių tipui, visoje Europoje išplitusiam dar prieš 40 mln. metų.   *** Po ledynmečio prasidėjus atšilimui, prie Uralo gyvenę finougrai (finai ir ugrai) buvo VIII genetinės grupės atstovai. Finougrai gyveno Rytų ir Šiaurės Europoje bei Vakarų Sibire.  Šių dienų Lietuvoje “finougrišką” genetinę komponentę atitinka  genetinė haplogrupė N3.   ***Daugumas lietuvių moterų priklauso itin archaiškoms su paleolitinėmis  Madleno ir Svidrų kultūromis siejamoms “protoeuropidinėms”  Europos haplogrupėms  H,U,V ir I. ** TIk visai nedidelė moterų dalis yra iš Artimųjų Rytų kilusių  T ir J genetinių grupių atstovės. Tų grupių susiformavimą lėmė LDK laikotarpiu Lietuvoje gana dažnos mišrios lietuvių ir  žydų santuokos.

Antropologiniu (mokslas apie žmogaus kilme, rases) požiūriu, dabartiniai  b a l t a i yra gana tipiški Vidurio Europos europidai.

Papildymas. T ir J moterų genetinės grupės atstovių atsiradimą lėmė XVIII-IX a. gana dažnos lietuvių tautybės vyrų ir žydų tautybės moterų (daugiausiai vienuolių marijavičių į katalikybę atverstų žydaičių) santuokos.   *** Vilniuje per pirmuosius 30 kongregacijos veiklos metų buvo atversta daugiau kaip 400 neofičių, daugiausia žydžių mergaičių. Tikslai: atversti į katalikų tikėjimą žydes ir mokyti neturtingas, ypač našlaites mergaites. Marijavitės nešiojo pilką drabužį, darė 3 vienuoliškus įžadus. Rusų valdžiai uždarinėjus vienuolynus, taip pat ir marijavičių, vienuolės buvo išsklaidytos po  kitus moterų vienuolynus išmirti, Rusų valdžia atidarinėjo stačiatikių vienuolynus.
i.

Rodyk draugams

16. BALTŲ PLOTAI labai sumažėja.

16. SLAVAI.

Yra tautų, kalbančių slavų kalbomis.

ŠALYS, kuriuose daugumą sudaro slavai, yra: Rusija, Ukraina, Baltarusija, Lenkija, Čekija, Slovakija, Slovėnija, Kroatija, Serbija, Bosnija ir Hercegovina, Makedonija, Bulgarija, Juodkalnija.

Pasak vienos teorijos, “slavas” kilęs nuo žodžio “slovo”, t.y. žodis. Taip neva slavai save skyrė nuo germanų, kuriuos vadino “nemcy“, t.y. nebyliai. Na, vokiečiai, matyt, kalba neperrėkdami pašnekovo, kultūringai, tai ir atrodo - jie mažakalbiai, nebyliai.

Tiksli slavų protėvynė nėra nustatyta, mokslininkai juos kilnoja po visokias Europos vietas. Daugelis tyrinėtojų dabar linkę manyti, kad  V - IIi a. pr.Kr. slavų plotas dar buvo nedidelis Europos vidurys - tarp Vyslos, Pripetės, Dniepro ir Karpatų (pietuose, žiūr. žemėlapį).

Mums svarbiausia, kada slavai (rusų tauta) pradėjo veržtis į rytinių baltų (dab.lietuvių, latvių ir iki Volgos aukštupio) žemes. O tai buvo VI - VII a. po Kr. sandūra. Vadinasi, iki 700 metų po Kr. pradžios rytiniai baltai ramiai apie 2600 metų gyveno tuose didžiuliuose Rytų Europos plotuose. O Vakaruose, kur atslinko germanai, - tik apie 1800 metų.

Pirmą kartą Rytų galindai paminėti VI (6-to) a. vidury Rytų Romos imperijos istoriko JORDANO veikale “GETIKA”. Rytų galindai taip vadinami sąlyginai, taip juos atskiriant nuo vad. Vakarų galindų. Išlikę vietovardžiai liudija, kad Rytų galindų kalba turėjo Rytų ir Vakarų baltų tarmių ypatybių.

Rytų galindai -baltų gentis, gyvenusi Protvos (kairysis Okos intakas) aukštupyje, dabartinėje  v i s o j e Maskvos teritorijoje. Čia rasti baltų piliakalniai ir gyvenvietės (jau rasta apie 70 jų). Vadinasi, baltai (dab. lietuviai), pavadinę dab. Maskvos vietą Maskva, nuo seno tvirtai buvo įsikūrę. O rusų mokslininkas V.Toporovas ten randa labai daug baltiškos kilmės vandenvardžių.

JAU 8 a. Rytų galindus ėmė smarkiai puldinėti į čia atslenkančios slavų gentys (rusai ir kt.), ir galindai (Rytiniai baltai)  t r a u k i a s i. Nuo X a. galo (apie tūkstantuosius metus) čia nebelieka jokių baltų pėdsakų, o atsiranda slaviški ir, kaip nekeista,- finiški. Matyt, finai (dab. estai, suomiai) su slavais bendradarbiavo  ar pas juos tarnavo.

DABAR baltų gyvenvietės susitelkia už Maskvos. Žinoma, kad XII - XIV a. šios genties gyventa į pietus, pietvakarius nuo Maskvos, Gžacko ir Mažaisko apylinkėse, daugiausia Protvos ( kairysis Okos intakas) baseine. Ipatijo metraštis rašo: dar XI - XII a. čia gyveno baltų padermės galindai. Rusėnų metraščiuoe Rytų galindai (goliadi) minimi nuo 1058 metų. Darbo įrankius ir ginklus (kirvius, pjautuvus , strėlių antgalius).  gaminosi iš jų pačių lydytos geležies.

KAD dar 13 a. pradžioj baltai prie Makvos tvirtai jautėsi, rodo toks istorinis faktas. Tautvilas, Mindaugo Dausprungo sūnus, 1248 m. įsitvirtino Polocke (apie 230 km nuo Vilniaus ir 500 km.  iki Maskvos) ir metų pabaigoje su broliu Edivydu ir dėde Vykintu, Mindaugo pasiųsti (Mindaugas karaliumi tapo 1253 m.),  kariavo prie Protvos upės ir sumušė Maskvos kunigaikštį.

Į D O M U. Paminėtina, kad kone visose suslavėjusiose buv. baltų žemėse iki 13 -14 a. dar gyveno įvairaus dydžio baltiškų “salų, o ryčiausiose dalyse baltiškai kalbėta iki naujųjų amžių pradžios. Baltų gentis Rytų galindai buvo nuolat aršiai puldinėjama. Archeologas V. Sedovas teigia, kad rusai Protvos baseino miškus kolonizavo ir galindų genties likučius  asimiliavo tik 15 -16 a. (XV -XVI a.).

Taigi ten, Rusijoj, baltai buvo beveik visai asimiliuoti, o Lietuvoje Didieji Lietuvos kunigaikščiai nuo karaliaus Mindaugo (1236-1263) iki Vytauto Didžiojo (1392-1430) (ir Kazimiero Jogailiečio (1440-1492) per 200 metų Lietuvos žemes vėl išplėtė  rusų žemėse: šiaurės rytuose Vytautas valdė apie 120 km iki Maskvos (Gžacko ir Mažaisko apylinkės, kur dar kažkiek miškuose gyvavo galindai).

Bet reikia pasakyti, kad mūsų kunigaikščiai, suprantama, apie baltus, kokiuose didžiuliuose Europos plotuose jie gyveno, nieko nežinojo. LDK kunigaikščiai kūrė naują savo laikų istoriją.

Rodyk draugams

15. B A L T A I BUVO, YRA ir BUS

15. BALTAI yra, o laikas brėžia naujas jų priešistorines ribas.

DAR reikia pasakyti, kad baltus tradiciškai skirstome į  v a k a r i n i u s baltus - tai prūsai ir  r y t i n i u s - lietuviai ir latviai.

Žiūrime (žemėlapis BALTŲ priešistoris) į diždiulius priešistorinius baltų gyventus plotus ir į dabartinę Lietuvą, Latviją ir Prūsiją (dabar rusų valdoma Kaliningrado sritis).  Kas nutiko - iš rytų į čia plūdo slavai (rusai…), o iš vakarų - germanai (vokiečiai…). Baltai iš tų plotų nebuvo išstumti, o tik susimaišė su gausesniais ateiviais ir asimiliavosi. Apie vienus ir kitus keletą žodžių.

GERMANAI.

Manoma, kad germanų protėvynė buvusi Skandinavijoje, Danijos salyne ir Elbės žemupyje. Iš čia  jie II tūkstantm. pr.Kr. pabaigoje ėmė plisti į visas puses ir VIII a. pr.Kr. atsiranda netoli Vyslos žemupio - pasiekė prūsus. Bet jų bendravimo su prūsais beveik neaptinkama. Germanų ryšiai su baltais, matyt sustiprėjo,kai II a. pr.Kr. iš Skandinavijos į Oderio-Vyslos sritį ėmė keltis rytų germanai, tarp jų ir gotai. Jie jau artimiau ėmė  bendrauti su vakarų baltais - prūsais, kurie tada jau buvo aiškiai atsiskyrę nuo kitų baltų.

Taigi, vakarų baltai sąlyginai ramiai gyveno nemažuose Vakarų Europos plotuose maždaug apie 1800 metų.

Šiais laikais germanais vadinamos germanų kalbomis kalbančios tautos: vokiečiai, anglai, danai, norvegai, olandai, flamandai, švedai, austrai, dalis škotų, fareriečiai -  Farerų salų, skandinavų-keltų kilmės tauta. Farerų  salos yra Atlanto vandenyno centre tarp Islandijos, Norvegijos ir Anglijos.

Rodyk draugams