Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2011-08-08

43*** PRIEVEIKSMIS

Publikuota: Kita

43*** PRIEVEIKSMIS - kalbos dalis, žyminti veiksmo ypatybes arba aplinkybes, ir atsako į klausimus  kaip?  kur?  kada?  kodėl?  kiek?  (keliese?).   Aiškina veiksmažodį arba būdvardį.

Pvz.:  Mergelė anksti (kada?)  atsikėlė    (ką veikė? - atsikėlė, aiškina veiksmažodį).
Žiedas buvo šviesiai (kaip)?  raudonas    (koks? - raudonas, aiškina būdvardį).
… Aš čia duosiu  viską apie prieveiksmį, nes manau, kad jau esate jį primiršę.  O savo nuomones, manau,  parašysite komentaruose.

PRIEVEIKSMIŲ   S K Y R I A I
* BŪDO prieveiksmiai  atsako į klausimus  kaip?  kokiu būdu? Aiškina veiksmažodį ir kitas kalbos dalis:
šviesiai, įstrižai, skaisčiai, palengva, staiga, galvotrūkčiais , įkandin, iš lėto,  be galo,  kitaip, visaip, visiškai, labai, tamsiai,  kaip ne kaip, senai (Tamošius atrodo labai senai).
* KIEKYBĖS prieveiksmiai atsako į klausimus  kiek?  kiek kartų?  keliese? ir nurodo kiekį:
mažai,  daug,  užtektinai,  tiek,  šiek tiek,  gana,  kelissyk,  dusyk,  trissyk,  keliese,  dviese,  trise,  keturiese.
Įsidėmėti:  kelissyk (iš kelis sykius), trissyk (iš tris sykius).
* VIETOS prieveiksmiai atsako į klausimus  kur?  iš kur? ir parodo vietą:  arti,  namo,  namie,  lauk,  dešinėn,  šalin,  netoliese,  pasroviui,  pavėjui,  iš tolo,  ten,  visur,  kur ne kur  (Įsidėmėtina, nes anksčiau buvo rašoma per brūkšnelius:  kur-ne-kur).
* LAIKO prieveiksmiai atsako į klausimus   kada?  kuomet?  kuriuo laiku? nuo kada?  iki kada?  kelintą kartą?  kaip dažnai?   ir rodo veiksmo laiką :  vakar,  rytoj,  seniai, užvakar, šiemet, šiandien, poryt, užporyt, tuokart, tuomet, tada, niekada, visada, nuo seno, iš mažens, neilgam, nuolat, kasdien,  kada ne kada,  antrąkart, tąsyk, kitąsyk, anądien.  Dėmesioanądien - prieveiksmis, kaip ir kiti, nelinksniuojamas, o  aną dieną - jau įvardis + daiktavardis - abu linksniuojami (vns. gal.)  Įsidėmėti nosines.
* PRIEŽASTIES prieveiksmiais pasakome kodėl, dėl kokios priežasties vyksta veiksmas. Jų tik keletas: tyčia, netyčia, tyčiom, netyčiom, todėl, dėl to,  užtai, kažin kodėl,  kažkodėl - rašome kartu, kai vienas iš dėmenų sutrumpėjęs.
* LINKMĖS prieveiksmiai, jiems tinkamų klausimų nėra - tai senyn, artyn, žemyn, menkyn, vakarop, galop.
Pagal prieveiksmių kilmę yra:
* Būdvardiniai prieveiksmiai. Juos galime padaryti iš kiekvieno būdvardžio, išskyrus trečiosios linksniuotės būdvardžius (geležinis, medinis, auksinis, metalinis…):  geras - gerai (kaip?), šaunus - šauniai, gražus - gražiai, baltas - baltai,  aukštas - aukštai …   Yra ir tokių:  gražiai - susitariam gražiuoju, žiūriu baltom.
* Dalyviniai prieveiksmiai:  pašėlęs - pašėlusiai, deramas - deramai.
* Daiktavardiniai prieveiksmiai: aš esu  patenkinta mūsų drauge - gyvensim drauge (kaip?),  Mokiniai ėjo darnia greta - stovim greta (kaip?).
* Skaitvardiniai prieveiksmiai:  galėčiau   dveja tiek atnešti  -stovėjo dvejos trobos, dvejų trobų (jau galime linksniuoti -tai ne prieveiksmis).   Ėjome dviese, trise, keturiese, penkiese, šešiese,  septyniese, devyniese. (devyniuose kambariuose,   devyniuose - jau skaitvardis, linksniuojamas - vietininkas).
* Įvardiniai prieveiksmiai: Prisėdau ant kelmo ir žiūrėjau šitaip į tolį, Ten buvau ilgesnį laiką. Tada jis pagavo kiškį. Sudarykime iš duotų įvardžių + 4 priesagos (kur tinka)  prieveiksmius
kas    -aip,  -ada,  -ur,  -iekkaip,  kada,  kur,  kiek,
tas - taip, tada, tiek.
šitas- šitaip, šitiek.

Ir iš kiekvieno  duotų įvardžių - visas,  niekas,  kažin kas,  kažkas,  kai kas,  kai ne kas,  kas nors - sudarykime prieveiksmius  pridėję duotas keturias (kurios tinka) priesagas.  Pvz.: visaip , visada, visur, vis tiek,  niekaip, niekada…

* Prieveiksmių laipsniavimas 
Būdvardinius ir kai kuriuos kitus prieveikmius galime laipsniuoti, turi nelyginamąjį, aukštesnįjį, aukščiausiąjį ir dar aukštėlesnįjį laipsnius:  gražiai, gražiau, gražiausiai,   gražėliau.
* Įsidėmėtina: prieveiksmiai  n e l i n k s n i u o j a m i.

…………………. ————  *  *  *  —————-

Patiko (0)


Atgal į: 43*** PRIEVEIKSMIS